Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego

STRATEGIUM.EU

Niniejszy regulamin stanowi i określa ogólne zasady korzystania z Serwisu. Wraz z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej stanowi on podstawę prawną, dla użytkowników do korzystania z Serwisu oraz dla Administratora i Organizatora do prowadzenia prac i wykonywania czynności administracyjnych niezbędnych do uprawnionego świadczenia e-usługi za pośrednictwem serwisu.

Za pomocą Serwisu będzie świadczona e-usługa symulatora prowadzenia działalności biznesowej pt: „Strategium”.

Każdy użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z e-usługi ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i przestrzegać jego zapisów.

Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do korzystania z usług bezpłatnych i płatnych udostępnianych za pomocą Serwisu.

Integralną część Regulaminu stanowi Polityka Prywatności, Zasady Rozgrywki oraz zasady prowadzenia rozgrywki symulatora „Strategium”.

Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin

Administrator – osoba fizyczna lub prawna prowadząca administrację Serwisu w celu jego prawidłowego funkcjonowania oraz kontroli korzystania z usług Serwisu przez Uzytkowników zgodnie z Regulaminem. Organizator pełni funkcję Administratora bezpośrednio lub zleca funkcję Administratora osobie trzeciej.

Organizator – Integrator AV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą na ul. Światowida 60c lok.2; 03-144 Warszawa, o numerze NIP: 5242759518, o numerze REGON: 146669572.

Gra – e-usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu. Symulacja procesów biznesowych w wirtualnym świecie „Strategium”.

Użytkownik – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat lub osoba fizyczna małoletnia, która przekaże organizatorowi zgodę jej opiekunów prawnych do korzystania z usług Serwisu.

login/nick – indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego wybrana na etapie zakładania Konta w Serwisie.

Profil – zespół dobrowolnie udostępnionych informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących danego Użytkownika.

Konto – dostępne dla każdego Użytkownika, po Rejestracji i zalogowaniu w Serwisie, za pośrednictwem którego Użytkownik wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działańi operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora w ramach prowadzonej e-usługi.

Materiały – wszelkie dane osobowe, informacje oraz materiały multimedialne podane i udostępnione za pomocą narzędzi udostępnionych przez Organizatora za pomocą Serwisu.

Zasady Rozgrywki – spis zasad, według których jest prowadzona rozgrywka w symulatorze biznesowym świadczonym za pośrednictwem Serwisu. Opisane są w odrębnym dokumencie i stanowią integralna część Regulaminu.

Polityka Prywatności – zbiór zasad, według których Organizator zarządza materiałami udostępnionymi przez Użytkownika oraz przedstawia politykę plików „cookies”. Opisana jest w odrębnym dokumencie stanowiącym integralną część Regulaminu.

Informacje Podstawowe


 1. Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udostępnianie gry biznesowej online. Za jej pomocą dostarczanie użytkownikom rozrywki i treści edukacyjnych. W tym celu Organizator udostępnia narzędzia online służące korzystaniu z gry według linii uznanej za organizatora za właściwą i służące rozwojowi gry.
 2. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz oprogramowania pozwalającego na wyświetlanie stron www oraz obrazów multimedialnych.
 3. Wymienione w §2 pkt 2 uwarunkowania techniczne mają wpływ na prawidłowość użytkowania Serwisu i korzystania z niego.
 4. Niezbędne do korzystania z Serwisu jest rejestracja. Jest ona dobrowolna i bezpłatna.
 5. W trakcie rejestracji i użytkowania Serwisu użytkownik podaje dane osobowe, które podlegają ochronie zgodnie przepisami obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nie stosowanie się do warunków Regulaminu przez użytkownika jest podejmowane na jego odpowiedzialność oraz może skutkować usunięciem użytkownika z rozgrywki.
 7. Strona działa w oparciu o technologię plików „cookies”.

Prawa i Obowiązki Użytkownika


 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek czynności i działań mogących utrudnić i zakłócać działania Serwisu oraz będących uciążliwymi dla innych użytkowników Serwisu.
 3. Utworzenie konta w Serwisie jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Organizatorem w przedmiocie świadczenia usługi opisanej niniejszym Regulaminem.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej lub loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nie działania na jakakolwiek szkodę Organizatora.
 6. Użytkownik będzie dodawał do serwisu tylko takie dane, informacje i materiały multimedialne, które stanowią jego własność, przysługują mu do nich prawa autorskie lub ma prawo ich użytkowania.
 7. Użytkownik akceptuje fakt, że za podawanie danych o raz materiałów multimedialnych nie przysługuje mu wynagrodzenie.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie w Serwisach Organizatora swojego wizerunku oraz Materiałów.
 9. Dane i informacje podawane przez użytkownika, za pomocą narzędzi udostępnionych przez Serwis, nie mogą:
  mieć charakteru komercyjnego,
  reklamowego związanego z żadną działalnością gospodarczą,
  zawierać treści erotycznych ani pornograficznych, 
  mieć charakteru komercyjnego,
  reklamowego związanego z żadną działalnością gospodarczą, 
  zawierać treści erotycznych ani pornograficznych, 
  naruszać praw osób trzecich,
  być niezgodne z dobrymi obyczajami i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
  działać na szkodę Organizatora.
 10. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów Multimedialnych, danych oraz informacji – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Organizatora przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić, jako pozwany w miejsce Organizatora lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie Organizatora do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Organizatorowi. Zobowiązuje się także zwolnić Organizatora z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie Organizator poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.
 11. W przypadku zmian Regulaminu Użytkownik może wnieść o likwidację jego Konta jeszcze przed zalogowaniem wysyłając wiadomość e-mail na adres: „gra@strategium.eu”.
 12. Rejestracja i każde zalogowanie do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 13. Zalogowanie się do Serwisu po zmianach Regulaminu oznacza jego akceptację.
 14. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z usługi wybierając odpowiednie opcje rezygnacji lub w przypadku ich braku wysyłając maila na adres: „gra@strategium.eu”.
 15. Użytkownik ma prawo wglądu w dane osobowe, które podał w celu korzystania z Serwisu. Ma również prawo do poprawiania tych danych oraz zarządzania zaprzestania ich wykorzystywania.
 16. Użytkownik zakładając Konto i akceptując Regulamin wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Z 2002 r., Nr101,poz.926).

Prawa i Obowiązki Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Materiały udostępniane przez użytkownika.
 2. Organizator po wypełnieniu przez Użytkownika procesu zakładaniu Konta utworzy dla niego unikalne Konto, za pośrednictwem, którego będzie mógł Użytkownik korzystać z gry.
 3. Organizator może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów Organizatora lub jeżeli Organizator poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania Materiałów niezgodnych z Regulaminem.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania kont użytkowników, którzy łamią Regulamin.
 6. Organizator ma prawo do korzystania na własny użytek oraz w celu promocji i rozwoju Serwisu Materiałów udostępnianych przez Użytkowników w Serwisie oraz rezultatów gry i wszelkich pochodnych prowadzenia Serwisu i rozgrywki na nim prowadzonej.
 7. Organizator umieści Regulamin w Serwisie w celu swobodnego dostępu do niego przez Użytkowników.
 8. Organizator ma prawo do zmian Regulaminu. Może on być zmieniony w każdym czasie, z ważnych przyczyn np.: zmiana obowiązujących przepisów prawnych, zmiana zasad rozgrywki lub zmiana warunków rynkowych.  Zmiana Regulaminu może być dokonana a wszyscy użytkownicy Serwisu muszą być w widoczny sposób o tym poinformowani i muszą zaakceptować wprowadzone zmiany. Organizator poda również datę, od kiedy wchodzą w życie zmiany Regulaminu.
 9. O zmianach w Regulaminie Serwisu Organizator poinformuje przed zalogowaniem się użytkownika do Serwisu.
 10. Organizator ma prawo do usunięcia Kont, których właściciele nie zaakceptowali Regulaminu/zmian Regulaminu.
 11. Organizator ma obowiązek usunąć Konto Użytkownika na jego prośbę.
 12. Organizator ma obowiązek przechowywać dane osobowe Użytkowników zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. Z 2002 r., Nr101,poz.926).
 13. Organizator jest administratorem Serwisu oraz danych osobowych i Materiałów podanych przez Użytkowników. Organizator może zlecić administrację Serwisu firmie zewnętrznej.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwy w świadczeniu e-usługi w przypadku problemów technicznych niezależnych od niego, w przypadku wykonywania prac koniecznych do utrzymania dalszego funkcjonowania Serwisu, w przypadku wystąpienia siły wyższej.
 15. Organizator dołoży wszelkiej staranności, aby przerwy techniczne spowodowane pracami nad utrzymanie funkcjonalności Serwisu i e-usługi były jak najkrótsze i mało uciążliwe.
 16. Organizator utrzymuje na swoich urządzeniach technicznych wszelkie dane i postępy w grze dokonane przez Użytkowników.

E-usługa 

 1. Za pośrednictwem Serwisu Organizator świadczy e-usługę w postaci gry biznesowej online pod tytułem „Strategium”.
 2. Usługa świadczona jest „na odległość” za pomocą właściwych urządzeń technicznych.
 3. Rejestracja do Serwisu i gry i korzystanie z podstawowych funkcji jest bezpłatne. Gra przewiduje wprowadzenie dodatkowych usług płatnych, które są dobrowolne dla użytkownika.
 4. Gra jest narzędziem w postaci internetowej rozgrywki, którego zadaniem jest edukacja przedsiębiorców poprzez symulacje procesów biznesowych w wirtualnym świecie „Strategium”. Zasadnicza funkcjonalność e-usługi opiera się na możliwości prowadzenia przez poszczególnych graczy (użytkowników e-usługi) własnych, wirtualnych przedsiębiorstw w odwzorowanych realiach rynkowych. Całość rozgrywki opiera się na podstawie generowanych przez aplikacje scenariuszy, w których gracz wciela się w role szefa- młodego przedsiębiorcy. Funkcjonalność rozwiązania opiera się przede wszystkim na łączeniu w sobie walorów rozrywki i edukacji użytkowników wykorzystując do tego elementy rywalizacji.
 5. Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu - zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora, po uprzedniej zmianie Regulaminu lub Zasad Gry. Każdy Użytkownik będzie informowany o takich zmianach. Usługi dodatkowe, które zostały zamówione i opłacone przed ww. zmianami, będą realizowane bez zmian, a jeżeli nie będzie takiej technicznej możliwości to Organizator poinformuje o tym Użytkownika i o możliwości odstąpienia od umowy za zamówione usługi dodatkowe, których zmiany będą dotyczyć.
 6. Zasady i przebieg Gry wskazują, z jakich opcji Gry Użytkownik może korzystać bezpłatnie i na jakich zasadach.
 7. W celu skorzystania z dodatkowych płatnych opcji w Grze Użytkownik musi, korzystają ze swojego Konta, wybrać odpowiednie opcje gry(usługi dodatkowe) i opłacić zamówienie.
 8. Z e-usługi mogą korzystać tylko Użytkownicy, którzy wraz z akceptacją Regulaminu przejdą pomyślnie proces Rejestracji w Serwisie zakończony założeniem Konta. Założenie konta jest jednocześnie akceptacją Regulaminu i zasad dostarczania e-usługi.
 9. Usługa jest świadczona dla Użytkowników mających założone konto przez cały czas posiadania aktywnego konta. W momencie zamknięcia konta usługa dla danego Użytkownika nie jest już dostępna.

Płatności

Korzystanie z opcji podstawowych gry (e-usługi) świadczonych za pomocą Serwisu jest bezpłatne. Organizator przewiduje wprowadzenie dodatkowych usług płatnych, które mogą mieć wpływ na możliwość dostępu do dodatkowych opcji w Grze oraz uzyskania innych korzyści w Grze.

Standardową metodą płatności jest przelew na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. Dodatkowo mogą być udostępnione inne opcje dokonania płatności, które zostaną wskazane przez system po wybraniu odpowiednich opcji kierujących do formularza opłaty.

Realizacja Usług Płatnych i Reklamacje

 1. Organizator dołoży wszelkiej staranności, aby w momencie zaksięgowania wskazanej kwoty, za zamówioną dodatkową płatną opcję, na rachunku Organizatora, Użytkownikowi zostały udostępnione zamawiane dodatkowe opcje. Będą one dostępne do wykorzystania za pomocą Konta, którego właścicielem jest Użytkownik. Realizacja Zamówienia może potrwać do 24 godzin. Jeżeli zostanie złożone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas reakcja na nią nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
 2. W przypadku opóźnienia lub problemów technicznych prosimy się kontaktować za pomocą adresu e-mail: „serwis@strategium.eu”.
 3. Jeżeli Realizacja dodatkowej usługi nie nastąpi w ciągu 10 dni od jej Zamówienia to Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z wybranej usługi.
 4. W chwili Realizacji Zamówienia Użytkownik traci możliwość odstąpienia od umowy zamówienia.
 5. W przypadku ważnego odstąpienia od umowy zamówienia Organizator w ciągu 14 dni zwróci Użytkownikowi na wskazane konto przelaną uprzednio kwotę za zamówienie.
 6. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia realizacji zamówienia lub w którym realizacja zamówienia powinna się zakończyć.
 7. Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: „reklamacje@strategium.eu” lub w formie listu poleconego przesłanego na adres Organizatora.
 8. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, nazwę Konta, wskazać usługę, której reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację usługi, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
 9. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
 10. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

Cookies

 1. Serwis www.Strategium.eu nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na komputerze Użytkownika Serwisu. Służą do identyfikacji przeglądarki internauty w trakcie korzystania z internetu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  c) brak konieczności ponownego pełnego ładowania strony po jej ponownym uruchomieniu.
  d) tworzenie statystyk.
 4. W ramach Serwisu stosowany jest jeden rodzaj plików cookies: „sesyjne” (session cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 7. Administator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Więcej informacji o technologii plików „cookies” możecie Państwo znaleźć na: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonej usługi
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2015r .